Convenție de armistițiu

Convenție de armistițiu încheiată între Guvernul Român,pe de o parte,și Guvernele Uniunii Sovietice,Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii,pe de altă parte.

Guvernul și Înaltul Comandament al României,recunoscând faptul înfrângerii României,în războiul împotriva Uniunii Sovietice,Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii și celorlalte Națiuni Unite,acceptă condițiile de armistițiu prezentate de către Guvernele celor trei Puteri Aliate mai sus menționate,lucrând în interesele tuturor Națiunilor Unite.Pe baza celor de mai sus,reprezentanții Guvernului și Înaltului Comandament Român,Ministru de Stat și Ministru al Justiției Domnul Lucrețiu Pătrășcanu,Ministru Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne și Adjutant al Majestății Sale Regele Mihai al României Domnul General Dumitru Dămăceanu Principele Barbu Stibey și Domnul Gheorghe Popp,având depline puteri,pe de o parte,și reprezentantul Înaltului Comandament Aliat Mareșal al Uniunii Sovietice Rodion Malinovski ,deplin inputernicit pentru aceasta de către Guvernele Uniunii Sovietice,Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii,lucrând în interesul tuturor Națiunilor Unite,pe de altă parte,au semnat următoarele condiții :

Articolul I - Cu începere din data de 24 August 1944 ora 04:00,România a încheiat cu totul operațiunile militare împotriva Uniunii Sovietice,pe toate fronturile de război,a ieșit din războiul împotriva Națiunilor Unite,a rupt relațiile cu Germania și aliații săi,a intrat în război și va lupta alături de Puterile Aliate împotriva Germaniei și Ungariei,cu scopul de a restaura independența și suveranitatea României,pentru al cărui scop va pune la dispoziția Puterilor Aliate numai puțin de 12 divizii de infanterie,împreună cu serviciile tehnice auxiliare.Operațiunile militare din partea forțelor armate române,cuprinzând forțele navale și aeriene,împotriva Germaniei și Ungariei,vor fi purtate sub conducerea generală a Înaltului Comandament Aliat.

Articolul II - Guvernul și Înaltul Comandament al României se obligă să ia toate măsurile necesare pentru dezarmarea și internarea forțelor armate ale Germaniei și Ungariei aflate pe teritoriul României,că și pentru internarea cetățenilor celor două state mai sus menționate,care își au reședința acolo.A se vedea Anexa la Articolul II.

Articolul III - Guvernul și Înaltul Comandament al României vor asigura forțelor sovietice,și ale celorlalți Aliați,condiții pentru libera lor mișcare pe teritoriul României,în orice direcție,dacă este cerută de situația militară.Guvernul și Înaltul Comandament al României acordând orice sprijin posibil pentru o astfel de mișcare,prin mijloacele lor proprii de comunicație și pe cheltuiala lor,pe pământ,pe apă și în aer.A se vedea Anexa la Articolul III.

Articolul IV - Se restabilește frontiera de stat între Uniunea Sovietică și România,stabilită prin acordul sovieto-român la data de 28 Iunie 1940.

Articolul V - Guvernul Român și Înaltul Comandament al României vor preda imediat Înaltului Comandament Aliat,pentru înapoierea în țara lor,pe toți prizonierii de război sovietici și aliați,aflați în mâinile lor,precum și pe toți cetățenii internați și pe cei aduși cu sila în România.Din momentul semnării condițiilor de armistițiu și până la repatriere,Guvernul Român și Înaltul Comandament al României se obligă să asigure,pe cheltuiala sa,tuturor prizonierilor de război,sovietici și aliați,precum și cetățenilor internați sau aduși cu sila în România,persoanelor strămutate și refugiaților,hrana necesară,îmbrăcăminte și asistență medicală conform cu cerințele sanitare,precum și mijloace de transport pentru reîntoarcerea acestor persoane în țara lor proprie.

Articolul VI - Guvernul Român vă elibera imediat,fară a face diferență între cetățenie sau naționalitate,pe toate persoanele arestate din cauza activității lor în favoarea Națiunilor Unite,sau pentru simpatiile lor pentru cauza Națiunilor Unite,sau din cauza originilor lor rasiale,și vă desființa orice lege discriminatorie și restricțiile impuse de această cauză.

Articolul VII - Guvernul Român și Înaltul Comandament al României se oblga se înapoieze că trofee Înaltului Comandament Aliat orice material de război al Germaniei și aliaților ei,aflate în apele teritoriale românești.

Articolul VIII - Guvernul Român și Înaltul Comandament al României se obligă să nu permită exportul sau exproprierea a orcarei forme de proprietate inclusiv obiecte de valoare sau bani aparțînând Germaniei,sau naționalităților lor,sau persoanelor cu reședința în teritoriile lor,sau în teritoriile ocupate de ele,fară autorizația Înaltului Comandament Aliat.Guvernul Român și Înaltul Comandament al României vor păstra aceste bunuri în condițiile ce urmează a fi stabilite de Înaltului Comandament Aliat.

Articolul IX - Guvernul Român și Înaltul Comandament al României se obligă să remită Înaltului Comandament Aliat,pentru folosință acestuia,pe întreaga perioadă de război,împotriva Germaniei și Ungariei,și în interesul general al Aliaților,toate vasele care aparțîn sau au aparținut Națiunilor Unite aflate în porturile românești,indiferent la dispoziția cui s-ar afla,ulterior aceste vase urmează să fie restituite proprietarilor lor.Guvernul Român poartă întreaga răspundere materială pentru orice stricăciune sau distrugere a bunurilor sus menționate,până în momentul predării lor Înaltului Comandament Aliat.

Articolul X - Guvernul Român trebuie să facă,în mod regulat,în monedă românească,plățile cerute de către Înaltul Comandament Aliat,pentru îndeplinirea funcțiilor sale,și în caz de necesitate vă asigura folosința,pe teritoriul românesc,a inteprinderilor industriale și de transport a mijloacelor de comunicație,stațiile generatoare de energie electrică,uzinele și instalațiile de utilitate publică,depozitele de combustibil,petrol,alimente,și alte materiale sau servicii,în acord cu instrucțiunile date de către Înaltul Comandament Aliat.Vasele de comerț românești,care se găsesc în apele teritoriiale românești,cât și în cele internaționale,vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament Aliat,pentru folosirea lor,în interesul general al aliaților.A se vedea Anexa la Articolul X.

Articolul XI - Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și prin ocuparea de către România a teritoriului sovietic vor fi despăgubite de către România față de Uniunea Sovietică,însă,luând în considerare că România nu numai că s-a retras din război,dar a și declarat război Germaniei și Ungariei,părțile sânt de acord ca compensațiile pentru pierderile menționate să nu fie plătite în întregime de România,ci numai în parte,și anume un total de 300.000.000 de dolari,plătibil în curs de 6 ani,în mărfuri ca produse petroliere,cereale,material lemnos,vase maritime și fluviale și diverse mașini și utilaje.România vă plăti despăgubiri pentru pierderile pricinuite în România proprietăților celorlalte State Aliate și naționalităților lor,pe timpul războiului,despăgubiri a căror sume vor fi fixate la o dată ulterioară.A se vedea Anexa la Articolul XI.

Articolul XII - Guvernul Român se obligă ca în termenele indicate de către Înaltul Comandament Aliat să restituie Uniunii Sovietice,în cea mai bună stare,toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei,în timpul războiului,aparținând Statului,instituțiilor publice și cooperative,inteprinderilor sau cetățenilor particulari,precum și utilajele fabricilor și uzinelor,locomotive,vagoane de căi ferate,tractoare,autovehicule,monumente istorice,valori de muzeu și orice alte bunuri.

Articolul XIII - Guvernul Român se obliga să restabilească toate drepturile legale și interesele Națiunilor Unite și ale naționalităților lor,pe teritoriul României,așa cu erau ele înainte de război,și să le restituie proprietățile în cea mai bună stare.

Articolul XIV - Guvernul Român și Înaltul Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat,la arestarea și judecarea persoanelor acuzate de crime de război.

Articolul XV - Guvernul Român se obligă să dizolve imediat organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul României,atât cele politice,militare sau paramilitare,cât și orice organizație care duce o propagandă ostilă Națiunilor Unite și în special Uniunii Sovietice,nepermițînd ca pe viitor existența unor astfel de organizații.

Articolul XVI - Tipărirea,importul și răspândirea pe teritoriul României a publicațiilor periodice și neperiodice ,prezentarea spectacolelor de teatru și a filmelor,funcționarea stațiilor de telegrafiere fară fir,poșta,telegraf și telefon vor fi efectuate în acord cu Înaltul Comandament Aliat.A se vedea Anexa la Articolul XVI.

Articolul XVII - Administrația civilă românească să fie restabilită pe întreg teritoriul al României,până la o distanță de linia frontului de 50 - 100 de Km,depinzând de condițiile terenului,organele administrative românești obligandu-se să aducă la îndeplinirea,în interesul restabiliri păcii și securității,instrucțiunile și ordinele Înaltului Comandament Aliat,lucrând în numele Puterilor Aliate.

Articolul XVIII - Se va înființa o Comisie de control aliată care vă întreprinde până la încheierea păcii reglementarea și controlul asupra executării prezentelor condiții sub direcția generală și ordinele Înaltului Comandament Aliat, acționând în numele Puterilor Aliate.A se vedea Anexa la Articolul XVIII.

Articolul XIX - Guvernele Aliate socotesc hotărârea Arbitrajului de la Viena,cu privire la Transilvania,ca nulă și neavenită și sânt de acord ca Transilvania să fie restituită României sub condiția confirmării prin Tratatul de Pace,și Guvernul Sovietic este de acord ca trupele sovietice să ia parte în acest scop,la operațiunile militare,conjugate cu România,contra Germaniei și Ungariei.

Articolul XX - Prezentele condiții intră în vigoare în momentul semnării lor.

Prezentul act a fost redactat la Moscova la data de 12 Septembrie 1944,în patru exemplare,în limbile română,rusă și engleză,textele ruse și englez fiind originale.

Din însărcinarea Guvernului Român și Înaltului Comandament al României au semnat domnii :

Lucrețiu Pătrășcanu
General Dumitru Dămăceanu
Barbu Știrbey
Gheorghe Popp


Din însărcinarea Guvernelor Uniunii Sovietice,Marii Britanii și Statelor Unite al Americii a semnat domnul :

Mareșal Rodion Malinovski

Anexele la convenția de armistițiuAnexa la Articolul II - Măsurile prevăzute la Articolul II al convenției referitiaore la internarea cetățenilor germani și unguri,actualmente aflandu-se pe teritoriul României,nu se aplică cetățenilor de etnie evreiască ai acestor țări.

Anexa la Articolul III - Prin cooperarea Guvernului Român și a Înaltului Comandament Român ,menționată în Articolul III al acestei convenții,se înțelege punerea la dispoziția Înaltului Comandament Aliat,pentru deplina folosință,cum se vă decide de cuviință,pe durata armistițiului,a tuturor construcțiilor și instalațiilor românești,militare,aeriene și navale,porturi,cheiuri,cazărmi,magazii,câmpuri de aviație,mijloace de comunicație,stații meteorologice,care ar putea fi cerute pentru nevoi militare,în cea mai bună stare și cu personal instruit pentru folosirea lor.

Anexa la Articolul X - Guvernul Român vă retrage și răscumpără,în limitele de timp și potrivit condițiilor pe care Înaltul Comandament Aliat le va specifica,toate monedele deținute pe teritoriul României și emise de Înaltul Comandament Aliat și va înmâna toate monezile retrase fară nici o condiție Înaltului Comandament Aliat.

Anexa la Articolul XI - Moneda de calcul pentru despăgubirile de război prevăzute la Articolul XI al prezentei convenții va fi dolarul american la paritatea sa în aur la data semnării acestei convenții,adică 35 de dolari pentru o uncie de aur.

Anexa la Articolul XVI - Guvernul Român se obligă ca transmisiile fară fir,corespondența telegrafică și poștală,corespondența cifrată și prin curier,precum și comunicările telefonice cu țările străine ale ambasadelor,legaților și consulatelor aflate pe teritoriul României să fie controlate conform modului stabilit de Înaltul Comandament Aliat.

Anexa la Articolul XVIII - Controlul cu privire la buna executare a clauzelor de armistițiu este încredințat Comisiei Aliate de Control,care va fi stabilită în conformitate cu Articolul XVIII al Convenției de Armistițiu.Guvernul Român cu toate instituțiile sale vor îndeplini toate instrucțiunile Comisiei Aliate de Control care sânt înscrise în Convenția de Armistițiu.Comisia Aliată de Control va impune organe sau sancțiuni,împuternicindu-le respectiv cu executarea de diferite funcții.În plus,Comisia Aliată de Control va putea să aibă funcționari publici în diferite instituții de pe teritoriul României.Comisia Aliată de Control își va avea sediul central în București.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare