Procesul verbal întocmit în ziua execuției Mareșalului Antonescu

Noi, Alfred V. Petrescu, Procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov, în asistenţa Domnului Gheorgfie Săndulescu, Procuror la Parchetul aceluiaşi Tribunal şi a Domnului Gheorghe Colac, Grefier la Tribunalul Poporului din Bucureşti, completul I de judecată:

Având în vedere delegaţiunea scrisă cu Numărul 107.007 din 1 Iunie 1946, prin care Dl. Prim Procuror al Parchetului Tribunalului Ilfov, ne-a delegat a aduce la îndeplinire hotărârea Numărul 17/1946 a Tribunalului Poporului din Bucureşti Completul I, rămasă definitivă, în ce priveşte pe condamnaţii: Antonescu Ion, Antonescu Mihai, Vasiliu Z. Constantin şi Alexianu Gheorghe, toţi condamnaţi să sufere pedeapsa cu moartea.

Având în vedere adresa Numărul 1285/din 31 Mai 1946 a Tribunalului Poporului din Bucureşti Completul 1 de judecată, prin care ni se face cunoscut că hotărârea Numărul 17/1946 a acelui Tribunal a rămas definitivă prin respingerea recursurilor declarate de sus numiţii condamnaţi.

Având în vedere şi ordinul Numărul 53875 din 1 Iunie 1946 al Domnului Ministru de Justiţie, Lucreţiu Pătrăşcanu, prin care ni se face cunoscut că Majestatea Sa Regele a respins cererile de graţiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Z. Vasiliu şi Gheorghe Alexianu, condamnaţi la moarte prin hotărârea din 17 Mai 1946 a Tribunalului Poporului, ordonând totodată a ne conforma pentru executarea hotarârei dispoziţiunilor din Regulamentul Numărul 12 din 27 Aprilie 1942, asupra normelor de urmat la executarea pedepsei cu moartea. Văzând şi dispoziţiunile articolul 14 aliniatul final din Legea Numărul 312/ din 24 Aprilie 1945 care prevăd ca hotărârile Tribunalului Poporului vor fi executate prin procurorii Tribunalului de la reşedinţa Instanţei care le-a pronunţat.

Constatăm, prin prezentul, cele ce urmează: La ora 16:15 ne-am deplasat la închisoarea militară Jilava, unde erau deţinuţi numiţii condamnaţi. Aici am găsit prezenţi pe Domnii: Colonel jandarm Pristavu Dumitru Comandantul închisorii Jilava, Inspector de poliţie Gavrilovici Mihail din Direcţia Generală a Poliţiei, delegat al Ministerului de Interne, Doctor Alexandru Gr. Ionescu, medic legist de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Preotul Totolici Teodor, confesorul închisorii militare Jilava. După ce am expus celor de mai sus calitatea şi scopul venirii noastre, am fixat pentru execuţie ora 18:00. Conformăndu-se dispoziţiunilor aricolul 11 din Regulamentul Numărul 12/1942, la ora 16:45 am vizitat, însoţiţi de Domnul Colonel Pristavu Dumitru şi de Domnii avocaţi Constantin Paraschivescu-Bălăceanu, Decanul Baroului Ilfov şi avocat Constantin Stroie, din Baroul Ilfov, în celulele lor în parte, pe fiecare condamnat. Menţionăm că Domnul Decan Constantin Paraschivescu-Bălăceanu a oferit tuturor celor patru condamnaţi sus numiţi asistenţa sa, asistenţă pe care condamnaţii ne-au declarat că o acceptă. Domnul avocat Constantin Stroie a asistat şi Domnia sa pe condamnatul Ion Antonescu. Vizitând celula în care era deţinut condamnatul Ion Antonescu, am procedat la interogarea sa asupra identităţii şi numitul ne-a declarat că este născut în oraşul Piteşti, judeţul Argeş la 2 Iulie 1882, din părinţii Ion şi Chiriachiţa, născută Niculescu. I-am pus apoi în vedere că cererea sa de graţiere a fost respinsă de Majestatea Sa Regele Mihai şi că executarea hotărârii cu Numărul 17/1946 a Tribunalului Poporului din Bucureşti Completul I de Judecată va fi executată la ora 18:00. Întrebându-l care este ultima sa dorinţă înainte de executare, ne-a declarat textual:

„Cer să nu fiu legat de mâini şi nici la ochi, când se va trage în mine”.

Am vizitat apoi celula în care era deţinut condamnatul Mihai Antonescu, unde procedând la interogarea sa asupra identităţii, sus-numitul ne-a declarat că este născut în comuna Nucet-Cazaci, judeţul Dâmboviţa la 18 Noiembrie 1904, fiul lui Aurel şi al Anei, născută Ogrezeanu şi este văduv prin divorţ. După ce am expus celor de mai sus calitatea şi scopul venirii noastre, am fixat pentru execuţie ora 18:00.I-am pus apoi în vedere că cererea sa de graţiere a fost respinsă de Majestatea Sa Regele Mihai şi că hotărârea cu Numărul 17/1946 a Tribunalul Poporului din Bucureşti Completul I de Judecată va fi executată la ora 18:00. Întrebându-l care este ultima sa dorinţă înainte de executare, ne-a declarat textual:

„N-am nici o dorinţă de ordin special cer numai hârtie pentru a scrie familiei cer de asemenea ca biblioteca mea, dacă se poate, să rămână Facultăţii de Drept din Bucureşti. Neavând nimic de comentat în ce priveşte pedepsirea mea, consider ca o datorie să exprim convingerea că se săvârşeşte o mare greşeală prin executarea Mareşalului Antonescu. Rog, dacă este posibil, ca acest lucru să fie comunicat chiar Majestăţii Sale Regelui Mihai. Cer, dacă e posibil, să se publice apărarea scrisă de mine şi depusă la dosar, mă refer la ultimul memoriu depus de mine".

Trecând la celula în care era deţinut condamnarul Constantin Z. Vasiliu, am procedat la interog. sa asupra identit. şi sus-numitul ne-a deci că este născut în oraşul Focşani, judeţul Putna, la 16 Mai 1883, fiul generalului Zamfir Vasiliu şi Elenei Apostol, căsătorit cu doamna doctor Gabriela Vasiliu, născută Paraschivescu. I-am pus apoi în vedere că cererea sa de graţiere a fost respinsă de Majestatea Sa Regele Mihai şi că hotărârea cu Numărul 17/1946 a Tribunalul Poporului din Bucureşti Completul I de Judecată va fi executată la ora 18:00. Întrebându-l care este ultima sa dorinţă înainte de executare, ne-a declarat textual:

„Doresc să-mi văd familia şi să mă spovedesc”.

Trecând în celula în care era deţinut condamnatul Gheorghe Alexianu, am procedat la interogarea sa asupra identitaţii şi numitul ne-a spus că este născut în oraşul Panciu, judeţul Putna, la 1 Ianuarie 1897, fiul lui Ion şi al Adelei, născută Teodoru, divorţat, fost căsătorit cu Amarilis Ştefanescu. I-am pus apoi în vedere că cererea sa de graţiere a fost respinsă de Majestatea Sa Regele Mihai şi că hotărârea cu Numărul 17/1946 a Tribunalul Poporului din Bucureşti Completul I de Judecată va fi executată la ora 18:00. Întrebându-l care este ultima sa dorinţă înainte de executare, ne-a declarat textual:

„Doresc Neamului Românesc să-şi îndeplinească idealurile pentru care cad eu astăzi aici”.

Foto - Crematoriul Cenușa din București.Locul unde au fost duși și incinerați toți cei executați.

Menţionăm că am pus la dispoziţia condamnatului Mihai Antonescu hârtia pentru scrisoarea cerută şi am luat act de dorinţele celelalte ale tuturor condamnaţilor. Am dispus apoi şi s-a permis condamnaţilor ca, în conformitate cu dispoziţiunile articolui 13 din Regulamentul Numărul 12/1942 să se poată întreţine cu rudele lor apropiate, care veniseră să-i vadă şi cărora Domnul Prim Procuror Jean Nicolau le permisese accesul în incinta închisorii. Această operaţiune a durat de la ora 17:00 până la ora 17:30. Între orele 17:30 - 17:45 Preotul Totolici Teodor, confesorul închisorii, militare Jilava, a luat contact cu cei patru condamnaţi sus arătaţi, şi i-a împărtăşit, după care a rămas permanent lângă dânşii până la aducerea lor la stâlpii de execuţie. La ora 17:45 condamnaţii escortaţi de către patru gardieni ai Penitenciarului şi însoţiţi până la stâlpii de execuţie de Preotul Totolici Teodor şi de domnul Colonel Jandarm Pristova Dumitru comandantul închisorii, militare Jilava au fost transportaţi de la celule până la stâlpii de execuţie. La ora 18:00, după ce am primit raportul Comandantului Grupei de execuţie, am dispus şi Domnul Grefier Gheorghe Colac, de la Tribunalul Poporului a citit dispozitivul hotărârii Numărul 17/1946 a Tribunalul Poporului din Bucureşti Completul I de Judecată. S-a făcut în faţa oamenilor o scurtă expunere a faptelor săvârşite de condamnaţi. Voind să procedăm conform dispoziţiunilor articolului 18 din Regulamentul Numărul 12/1942, la legarea condamnaţilor la ochi şi apoi la stâlpul de execuţie, toţi cei patru condamnaţi ne-au declarat că vor să fie cu faţa către grupa de execuţie şi nelegaţi, cu excepţia condamnatului Constantin Z. Vasiliu, care a cerut să fie legat numai la ochi, cu propriul său fular. Luând act de aceste dorinţe, am dispus şi s-au executat întocmai. După îndeplinirea tuturor formalităţilor de mai sus, la ora 18:03 am ordonat Comandantului Grupei de execuţie, executarea. Conformându-se dispoziţiunilor articolului 19 din Regulamentul Numărul 12/1942, Comandantul Grupei a comandat pregătirea armelor, ochirea şi focul, care s-a executat cu arme de tip militar. După încetarea focului. Domnul Medic legist Doctor Alexandru Gr. Ionescu, constatând că cei executaţi dădeau încă semne de viaţă. Comandantul Grupei de execuţie a executat loviturile de graţie, trăgând cu revolverul în capul fiecărui condamnat. La ora 18:12 Domnul Medic legist a constatat moartea tuturor celor patru condamnaţi mai sus arătaţi, prezentându-ne separat actul său de constatarea a morţii, act ce se anexează în original prezentului proces-verbal. Cadavrele condamnaţilor executaţi au rămas pe loc timp de o oră sub paza unei gărzi formată dintr-un şef şi opt gardieni publici. La orele 19:15, cadavrele au fost luate în primire de Domnul Procuror Gheorghe Săndulescu, pe care l-am însărcinat să procedeze la percheziţionarea lor şi să dreseze proces-verbal de cele ce se va constata. După aceasta Domnia sa a luat măsuri pentru transportarea cadavrelor la Crematoriul Cenuşa din Bucureşti în vederea incinerării lor, urmând ca, potrivit dispoziţiunilor primite de la Domnul Prim Procuror Jean Nicolau, să se dispună ulterior asupra eventualei lor predări către familiile respective. Menţionăm că dintre rudele celor executaţi. Doamna Liţa Colonel Savovici-Baranga, mama lui Ion Antonescu, şi Doamna Doctor Gabriela Paraschivescu-Vasiliu, soţia lui Constantin Z. Vasiliu ne-au spus prin Domnul avocat Constantin Paraschivescu-Bălăceanu câte o petiţiune prin care solicitau fie să li se predea cadavrele, fie , în caz de incinerare , să li se predea urnele cu cenuşe. Aceste cereri se anexează de asemenea la prezentul act. Menţionăm în mod expres că, până în momentul executării, nici unul dintre condamnaţi nu ne-a încredinţat nici un fel de înscris sau vreun obiect. La ora 20:00, s-a părăsit de noi şi de domnul grefier incinta închisorii militare Jilava. Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în patru exemplare, urmând ca, potrivit articolul 22 din Regulamentul Numărul 12/1942, primul exemplar să fie trimis Tribunalului Poporului din Bucureşti, Completul I de Judecată, spre a fi ataşat la dosarul cauzei, al doilea exemplar să fie trimis Ministerului Justiţiei, al treilea exemplar să fie păstrat în arhiva Parchetului Tribunalului Ilfov, iar al patrulea exemplar să fie trimis Domnului Comandant al închisorii Militare Jilava, pentru a-l trimite Oficiului Stărei Civile pentru înscrierea morţilor în registrele stării civile. Se va raporta Ministerului de Justiţie că cei patru condamnaţi despre care se vorbeşte în prezentul act au fost executaţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare